Opening Prayers

Dhyana Slokas

Gajananam Bhutaganadi Sevitam
Kapitta Kambu Phala Sara Bhakshitam
Uma Sutam Shokavinasha Karanam
Namami Vighneshvara Pada Pamkajam

Shadananam Kumkuma Raktavarnam
Mahamatim Divya Mayura Vahanam
Rudrasya Sunum Surasainya Natham
Guham Sadaham Sharanam Prapadye

Ya Kundendu Tishhara Hara Dhavala
Ya Shubra Vastravrita
Ya Vina Varadanda Mandita Kara
Ya Sveta Padmasana
Ya Brahmaachyute Sankara Prabhritibhir
Devai Sada Pujita
Sa Mam Patu Saraswati Bhagavati
Nissesho Jadyapaha

Om Namah Sivaya Gurave
Sat-Chid-Ananda Murtaye
Nishprapanchaya Shantaya
Sri Sivanandaya Te Namaha
Sri Vishnu Devanandaya Te Namaha

Om Sarva Mangala Mangalye
Shive Sarvartha Sadihike
Sharanye Trayambake Gauri
Narayani Namostute
Narayani Namostute

Translation
We invoke Ganesha to remove all obstacles, then we ask Subramanya to give us strength and destroy all negative forces, internal and external. Next is Saraswati, we pray to Her to give us divine knowledge. Then we ask the teacher (guru) to guide us always. Finally, we invoke the Divine Mother Durga, Narayani to bring auspiciousness for all our undertakings.

Sivananda Teacher Training Manual